Datagedreven kwaliteit

Instanties betrokken bij de Nederlandse zorg hebben één gemeenschappelijke belang; de zorg betaalbaar, goed en toegankelijk houden. Inzicht in de kwaliteit van de zorg speelt hierbinnen een cruciale rol. Internationaal gezien behoort de Nederlandse zorg bij de koplopers en staat bekend als ambitieus en datagedreven. Dit laatste doordat de ziekenhuizen enorm veel data verzamelen. Data die met de juiste aanpak automatisch ontsloten en beschikbaar gesteld kan worden.

Informatie over de kwaliteit wordt vooral gebruikt voor verantwoording aan de buitenwereld en nog te weinig gebruikt om te verbeteren. Transparantie van de kwaliteit van zorg leidt ertoe dat de zorg zich verbetert. De beschikbaarheid van heldere en duidelijke kwaliteitsinformatie stelt de zorgverlener in staat hierover de regie te nemen.

S-AIM Cyclus

Bij de verbetertrajecten wordt de S-AIM cyclus gehanteerd. De afkorting staat voor Story, Analyse, Interventie en Monitoring en is een doorontwikkeling van de PDCA-cyclus van Deming. De S-AIM cyclus is erop gericht om waarde te genereren met de aanwezige data. Tevens vinden we met deze methode een goede aansluiting op de procesgang.

De start van de opbouw van het dashboard begint met het verhaal (de Story) dat verteld gaat worden. De story is een combinatie van het werkveld, de visie hierop en de noodzaak om het proces en de activiteiten te sturen. De analyse van de beschikbare data op o.a. beschikbaarheid, betrouwbaarheid en tijdigheid maakt de Story compleet. Uit de Story volgen prestatie-indicatoren welke met behulp van visualisaties worden weergegeven op het dashboard.

Het doel van de informatie die met het dashboard getoond wordt, is de aansturing van het aandachtgebied waar het dashboard zich op richt. Dit uit zich in betere besluiten en/of het aanpassen van gedrag, ofwel interventies die ervoor zorgen om tot de gewenste procesinrichting te komen. Het dashboard geeft aan of de interventies het juiste effect hebben gehad en zijn geborgd in de organisatie.

De cyclus van data naar informatie tot waarde voor de organisatie is hiermee rond. Met het ontwikkelde dashboard kan de cyclus meerdere keren worden doorlopen en ontstaat de mogelijkheid voor continu verbeteren.

Shared Innovations

Onder de noemer ‘Shared Innovations’ heeft het netwerk ZorgKPI toepassingen ontwikkeld om invulling te geven aan datagedreven zorgkwaliteit.

Kenmerkend voor Shared Innovations is dat ontwikkelde toepassingen (een combinatie van data-ontsluiting en dashboards) om niet beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende ziekenhuizen. De investeringen in deze toepassingen zijn reeds gedaan door andere ziekenhuizen in samenwerking met iCON. De investeringen voor het ziekenhuis, bij deelname aan Shared Innovations, bestaan uit de technische installatie, de begeleiding om met de toepassingen te kunnen werken, de participatie aan de Round Tables en de (door)ontwikkeling van een of meerdere toepassingen. Dit laatste om de innovatie op het gebied van datagedreven zorgkwaliteit te blijven stimuleren teneinde het portfolio zo verder uit te breiden voor de deelnemers.

“Gezamenlijk nieuwe toepassingen ontwikkelen geeft inspiratie en leidt tot een rijker product tegen lagere kosten.”

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ZorgKPI? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@zorgkpi.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist